Anniversaries: A Singer & a Writer (Fyodor Shalyapin & Mikhail Bulgakov)


Boris Kustodiyev - Portrait of Fyodor Shalyapin, 1921.
Boris Kustodiev – Portrait of Fyodor Shalyapin, 1921.

‘You’re not Dostoyevsky,’ said the citizeness, who was getting muddled by Koroviev.

Continue reading “Anniversaries: A Singer & a Writer (Fyodor Shalyapin & Mikhail Bulgakov)”