Fyodor Tyutchev’s 210th Anniversary of Birth


Today is Fyodor Tyutchev‘s (1803-1873), one of the greatest Russian poets, 210th anniversary of birth.

The Portrait of Fyodor Tyutchev by Stepan Alexandrovsky (1876)
The Portrait of Fyodor Tyutchev by Stepan Alexandrovsky (1876)

I translated his poem “Опять стою я над Невой…” (Opyat’ stoyu ya nad Nevoy…), i.e. “Above the Neva river I stand again…”:

The Neva River, 2013. Photo & Translation by Sergey Armeyskov.