#RussianSaying: a Tomtit in the Hands is Better than a Crane in the Sky


Ivan Bilibin - Ivan Tsarevich catching the Firebird's feather, 1899.
Ivan Bilibin – Ivan Tsarevich catching the Firebird’s feather, 1899.

Лучше синица в руках, чем журавль в небе (lúchshe sinítsa v rukákh, chem zhurávl’ v nébe).

Literally: a tomtit in the hands is better than a crane in the sky.

Continue reading “#RussianSaying: a Tomtit in the Hands is Better than a Crane in the Sky”